المان فرم ها

المان های زیر به شما کمک می کند انواع فرم های مختلف را طراحی کنید و در سایت خود به نمایش بگذارید. هر نوع اطلاعاتی که نیاز دارید را از کاربرانتان جمع آوری کنید.


تمام المان های موجود در اِستک فارسی را می توانید
در  برگه ایندکس المان ها → ببینید

ورودی استاندارد

ورودی های متداول مانند متن، ایمیل، شماره تلفن، رمز عبور، نشانی و … همینطور می توانید از کلاس .validate-required استفاده کنید، اگر ورودی مورد نیاز باشد.

همینطور برای جایگزینی می توانید از تگ استفاده کنید، که زیباتر به نظر برسد.
ورودی چک باکس

چک باکس بسازید تا از کاربر بخواهید چیزی را بپذیرد یا به عنوان یک گزینه یا آپشن به موارد خواسته شده خود اضافه کند.

قوانین و مقررات را خوانده ام و با آنها موافقت دارم

ورودی رادیویی

ورودی رادیویی می تواند کاربر را مجبور کند که از میان چند گزینه، یک گزینه را برگزیند که به عنوان یک تنظیم خاص استفاده شود.

آپشن یکآپشن دوآپشن سه

ورودی انتخابی

از میان چند گزینه، یک لیست بسازید که بتوانید یک گزینه را انتخاب کنید. نوع غذا، تعداد اتاق، نوع مراسم، هر چیز. خلاقیت بی انتهاست.

فرم های چندگانه

می توانید امکانات مختلف را با هم ترکیب کنید و فرم های چند گانه بسازید. یک فرم ثبت نام مجهز، فرم ارسال فایل و رزومه و یا هرچیز دیگر.

امکانات شما در ساخت فرم بی انتهاست، خلاقیت شما نیز باید بی انتها باشد.

مقررات را خوانده ام و می پذیرم
گزینه یکگزینه دوگزینه سه